Renoveringsblogg

Vad är OVK?

Vad är OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en återkommande kontroll som syftar till att säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar som de ska. Detta är inte bara viktigt för byggnadens energiprestanda utan även för de boendes hälsa och komfort. I Sverige är det lag på att genomföra OVK för alla fastighetsägare med vissa typer av ventilationssystem.

Varför är OVK viktigt?

Genom att utföra en OVK kan man upptäcka brister i ventilationssystemet som kan leda till dålig inomhusluft och i värsta fall hälsoproblem för de som vistas i byggnaden. En väl fungerande ventilation bidrar till att minska koncentrationen av skadliga ämnen och fukt, vilket i sin tur kan förebygga mögel och andra skador på byggnaden.

Frekvensen för när en OVK ska utföras varierar beroende på byggnadens typ och ventilationssystemets komplexitet. För de flesta byggnader gäller det att en första kontroll ska utföras inom två år efter att ventilationssystemet har installerats eller ombyggts. Därefter ska kontrollen upprepas med regelbundna intervall, vanligtvis vart tredje till sjätte år.

Vem får utföra OVK?

En OVK måste utföras av en certifierad kontrollant. Denna person har genomgått särskild utbildning och har de kunskaper som krävs för att bedöma om ventilationssystemet uppfyller de lagstadgade kraven. Det är fastighetsägarens ansvar att anlita en behörig kontrollant för att utföra arbetet.

Under en OVK kontrolleras flera olika delar av ventilationssystemet. Det inkluderar bland annat flödesmätningar, ljudnivåmätningar och visuell inspektion av kanaler och aggregat. Kontrollanten bedömer även systemets rengöringsbehov och ser till att alla komponenter fungerar som de ska.

Konsekvenser av utebliven OVK

Om en fastighetsägare inte genomför OVK inom föreskriven tid kan det leda till sanktioner från byggnadsnämnden. Det kan röra sig om böter eller i vissa fall ett föreläggande om att åtgärda bristerna. Att försumma OVK kan även ha negativa konsekvenser för fastighetens värde och för de boendes hälsa.

Hur förbereder man sig för en OVK?

För att underlätta arbetet för kontrollanten och säkerställa att OVK:n kan genomföras effektivt, bör fastighetsägaren se till att alla delar av ventilationssystemet är lättillgängliga. Det är också bra att ha dokumentation om systemet, som ritningar och tidigare kontrollprotokoll, tillgängliga vid kontrolltillfället.

Sammanfattning

  • OVK är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem.
  • En OVK syftar till att säkerställa god inomhusmiljö och energieffektivitet.
  • Kontrollen ska utföras av en certifierad kontrollant.
  • Frekvensen för OVK varierar, men är vanligtvis vart tredje till sjätte år.
  • Utebliven OVK kan leda till sanktioner och negativt påverka fastighetens värde.